Saturday, 23 April 2011

103: Sri Ganapathi Vandanam


SRI GANESHA VANDANAM

Suklaambaratharam Vishnum Sasivarnam Chaturbujam,
Prasanna Vadhanam Dhayaye’t Sarva Vighnopa Santhaye.

Agajaanana Padmaarkam Gajaananam Maharrnisam,
Ane’kadantam Bhakthaanam Ekadandham Upaasmahe.

Gajaananam Bhuta Ganadhi Sevitam, Kapiththa Jambu Phala Saara Bhaksitham
Umasutham Soka Vinaasa Kaarakam, Namaami Vighneswara Paadapankajam

Sa Jayathi Sindura Vadhanoo Devoo Yathpaada pankaja smaranam
Vaasaramani Riva Thamasaam Rasinnaasayathi Vignananam

Sumukhascha Ekadhanthascha Kapilo Gajakarnakah
Lambodharascha Vikatah Vignaraajo Vinayakah

Dhoomakethur Ganaathyaksho Phaalachandro Gajaananah
Vakrathundah Soorppa Karnah He’rambah Skandha Poorvajah

Shodasaythani Namani Yah:Pataithchanu yadhapi
Vidhya Rambhe Vivahe Cha, Pravese Nirgamey Thadaah
Sangramey Sankate Chayeva, Vignastanya na Jaayathey

Vignadwamta nivaranaaika taranirvignatavi Havyava
DwignaVyala Kulasya Matha Garudo Vigneba Panchananah
Vigneytunga GiriPrabaydena PVir Vignabhdi Sumboodhbavo
Vignagnauga Ganaprachanda Pavanoo Vigneshwarah Pathumamaam

Ithi Sri Ganapathi Vandanam

No comments:

Post a Comment